چهارشنبه , دسامبر 8 2021
خانه / اطلاعیه ها / روزهای حضور مدیرگروها

روزهای حضور مدیرگروها

خانم حقیقیشنبهیکشنبهچهارشنبه
آقای آخوندیدوشنبهچهار شنبهپنجشنبه
آقای کریمییکشنبهدوشنبهپنجشنبه
آقای خامهدوشنبهچهارشنبه
آقای جعفریانیکشنبهچهارشنبهپنجشنبه
خانم ضیائیشنبهیکشنبهدوشنبهچهارشنبه