چهارشنبه , دسامبر 8 2021

موسسه آموزش عالی بنیان توانسته است تعداد 31عنوان رشته تحت نظارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مقاطع کاردانی کارشناسی و کارشناسی ارشد را ارائه دهد.