تماس با ما

2 شهریور 1401
bonyan
1,232 بازدید

نشاني: شاهين شهر- خیابان مخابرات(دهخدا)- فرعي 6 شرقي پ234
کد پستي:8316663191
تلفن:03145223236-03145220511
تلفن امور مالی :03145223774
فاكس:03145224255
وب سايت: www.bonyan.ac.ir