شنبه , می 28 2022

حراست

آئین نامه انضباطی دانشجویان

منظور از دانشگاه در این آئین نامه کلیه واحدهاي دانشگاهآزاد اسلامی و موسسات آموزشی تابعـه کـه طبـق مقـررات مربـوط نسبت به صدور مدرك تحصیلی رسمی بالاتر از دیپلم اقدام مینمایند، میباشد . ب) منظور از دانشجو فردي است که در سیستم هاي آموزشی مختلف و در مقـاطع تحصـیلی پذیرفتـه شـده در دانشـگاه تحصـیل مینماید . ج) زمان تحصیل با زمان ثبت نام اولیه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرك با گواهی موقت یا انصراف و یا اخراج از دانشگاه خاتمه یافته تلقی میشود. ماده2 ـ کلیات نظر به قداست علم و اخلاق در محیط هاي آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و لزوم رعایت کلیه موازین شـرعی و مقررات دانشگاهی و پاسداري از نظم و انضباط در محیط دانشگاه و حفظ شئون و حیثیت دانشجو که مـآلاً منجر به ایجاد زمینـه لازم جهت شکوفائی استعداد دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی میگردد؛ این آئین نامه تصویب و مورد اجرا قرار میگیرد. ماده3ـ جرایم و تخلفات دانشجویی در راستاي تعمیم مفاد این آئین نامه و جلوگیري از اعمال سلیقههاي متفاوت در واحدهاي دانشگاهی، اجراي تنبیهات به شرح زیـر تفکیک گردیده است . الف) جرایم عمومی دانشجویان از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس و قتل و… 1/الف- تهدید، تطمیع، توهین، فحاشی، هتاکی، افتراء 1/1/الف- تهدید یا ارعاب یا سلب امنیت 2/1/الف- تطمیع 3/1/الف- توهین یا فحاشی یا هتاکی 4/1/الف- افتراء یا نشر اکاذیب مرتکب هر یک از بندهاي فوق به یکی از بندهاي 1 تا 5 این آئین نامه محکوم میشود . در صورتی که شاکی یکی از اعضاي هیأت علمی یا مسئولان یا کارمندان دانشگاه باشد، تنبیه مـی توانـد بـه بنـدهاي 7 تـا 10 و در صورت تکرار تا بند 13 تشدید شود. 2/الف- ضرب و جرح در صورت وجود شاکی مرتکب به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي 4 تا 9) به جزء بند6 (محکوم میشود. در صورتی که مضروب یکی از اعضاي هیأت علمی یا مسئولان یا کارمندان دانشگاه باشد، یا در صورت تکرار، تنبیه میتواند تـا بنـد 13 تشدید شود. در صورتی که میزان ضرب و جرح بسیار شدید بوده و منجر به محکومیت قضایی شده باشد تنبیه میتواند متناسب با مورد تـا بنـد 16 تشدید شود . 3/الف – جعل 1/3/الف– جعل اسناد دولتی (خارج از دانشگاه) در صورت محکومیت قضائی، متخلف متناسب با احکام قضائی که در مورد وي صادر شده باشد، به یکی از مجـازات هـاي منـدرج در بندهاي 5 تا 12) به جز بند6 (محکوم میشود . 2/3/الف- جعل امضاي اساتید یا مسئولان دانشگاه متخلف به یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 3 تا 5 محکوم میشود. در صورتی که جعـل منجـر بـه تحصـیل نمـره قبـولی در دروس دانشگاهی نیز شده باشد، متخلف به بند 6 و یکی از مجازاتهاي بندهاي 7 تا 10 نیز محکوم میشود . 3/3/الف- ارائه اسناد جعلی به دانشگاه متخلف به یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 3 تا 5 محکوم میشود. در صورتی کـه سـند جعلـی منجـر بـه قبـولی در دروس دانشگاهی یا تغییر در نمره شده باشد، متخلف، به مجازات بند 6 محکوم و یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 7 تا 10 محکوم مـی شود و در صورتی که سند جعلی منجر به پذیرفته شدن وي در دانشگاه شده باشد علاوه بر گزارش به هیأت مرکزي گزینش دانشجو به یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 13 تا 20 محکوم میشود. ˻ 4/3/الف- جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن (اعم از اسناد مکتوب یا نرم افزاري) متخلف، به یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 3 تا 5 محکوم میشود و در صورتی که مدرك مجعول گواهی گذراندن واحدهاي درسی دانشگاه باشد، علاوه بر اجراي بند 6 در مورد آن دروس، متخلف به یکی از مجـازات هـاي منـدرج در بنـدهاي 7 تـا 10 محکـوم میشود. در صورتی که متخلف، گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل را جعل نماید به یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 11 ،12 یـا 15 تـا 18 محکوم میشود . 4/الف- سرقت 1/4/الف- سرقت اموال غیر متعلق به دانشگاه متخلف به یکی از بندهاي 2 تا 5 و بند 8 محکوم میشود. در صورت محکومیت قضائی، مجازات به یکی از بندهاي 9 تا 12 تشـدید میشود . اگر ارتکاب سرقت با مشارکت باندهاي سرقت و با نقشه قبلی صورت گرفته باشد، مجازات میتواند تا بند 20 تشدید شود همچنـین در صورت کتمان اطلاعات درباره وجود باند سرقت با نقشه قبلی نیز یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي 1 تا 9) بـه جـز بنـد 6 (اعمـال میشود 2/4/الف- سرقت اموال دانشگاه یا خوابگاه عـــلاوه بـــر محکومیـــت بـــه جبـــران خســـارت وارده طبـــق بنـــد 8 متناســـب بـــا وســـعت و دفعـــات وقـــوع جـــرم یکی از مجازات هاي مندرج در بندهاي 9 تا 19 اعمال میشود . 3/4/الف- سرقت سئوالات یا ورقه هاي امتحانی متخلف علاوه بر محکومیت به بند 6 ،به یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 9 تا 12 یا یکی از مجازاتهـاي منـدرج در بنـدهاي 15 تا 18 محکوم میشود. 5/الف ـ رشوه یا اختلاس 1/5/الف ـ دادن رشوه در ادارات و سازمانهاي خارج از دانشگاه در صورت محکومیت قضایی: متخلف به یکی از بندهاي 1 تا 5 محکوم میشود. 2/5/الف ـ دادن رشوه به یکی از کارکنان دانشگاه متخلف به یکی از بندهاي 1 تا 5 محکوم میشود. در صورتیکه ارتکـاب جـرم منجـر بـه نمـره قبـولی متخلـف در یکـی از دروس دانشگاهی شده باشد تنبیه بند 6 و یکی از تنبیهات بندهاي 9 یا 10 نیز به محکومیت وي افزوده میشود. 3/5/الف ـ اختلاس در اموال دانشگاه یا خارج دانشگاه در صورت محکومیت قضایی: متخلف به تناسب اموال مورد اختلاس و میزان مشارکت در آن به یکی از بندهاي 3 تـا 5 یـا 8 تـا 13 محکوم میشود. 6/الف ـ قتل 1/6/الف ـ ارتکاب قتل در صورت محکومیت قضایی: مجازات بندهاي 19 یا 20 در خصوص وي لازمالاجراء است. 2/6/الف ـ شرکت در قتل در صورت محکومیت قضایی: یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 15 تا 20 اعمال میشود. ب ـ تخلفات آموزشی و اداري 1/ب ـ تقلب در امتحان متخلف، به تنبیه مندرج در بند 6 و یکی از تنبیهات بندهاي 1 تا 5 محکوم میشـود . در صـورت تکـرار تخلـف، تنبیـه بـه یکـی از بندهاي 9 تا 12 قابل تشدید است. 2/ب ـ فرستادن شخص دیگري به جاي خود به امتحان یا شرکت به جاي دیگري در امتحان 1/2/ب ـ فرستادن دیگري به جاي خود به امتحان متخلف، به تنبیه مندرج در بند 6 و یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي 9 تا 12 محکوم میشود. 2/2/ب ـ شرکت به جاي دیگري در امتحان متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي 9 تا 12 محکوم میشود. 3/ب ـ ارتکاب هر عملی از سوي اشخاص حقیقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در ا جراي برنامههاي دانشگاه یا خوابگاه شود. ˼ 1/3/ب ـ اخلال یا ایجاد وقفه یا مزاحمت براي برنامهها یا نظم خوابگاه متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي 1 تا 9) به جز بند 6 (محکوم میشود. 2/3/ب ـ اخلال یا ایجاد وقفه در برنامهها یا نظم دانشگاه متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي 1 تا 9) به جز بند 6 (محکوم میشود. در صورتی که اخلال در نظم منجر به ایجاد آشوب و اغتشاش در سطح دانشگاه یا خوابگاه شود، متخلف به یکی از تنبیهـات منـدرج در بندهاي 7 تا 10 محکوم میشود. در صورتی که اخلال با تحریک دیگران یا تشکیل گروه همراه باشد، تنبیه میتواند به بندهاي 11 تا 13 تشدید شود. تبصره : رسیدگی به تخلفات بندهاي 1/3ب و 2/3ب منوط به تایید کتبـی معـاون دانشـجویی ـ یـا یکـی از روسـاي دانشـکده هـا میباشد. 3/3/ب ـ عدم رعایت مقررات دانشگاه علاوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آییننامه هاي مربوط، متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي 1 و 2 محکوم میشـود و در صورت تکرار، این تنبیه تا موارد مندرج در بندهاي 3 تا 5 و 7 تا 10 قابل تشدید است. 4/3/ب ـ عدم رعایت مقررات خوابگاه علاوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آییننامههاي مربوط، متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي 1 و 2 محکوم مـی شـود و در صورت تکرار، تنبیه تا بندهاي 3 تا 5 و 7 قابل تشدید است. 4/ب ـ ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا خوابگاه یا سایر اموال بیتالمال 1/4/ب ـ ایراد خسارت به اموال غیر شخصی مرتکب علاوه بر محکومیت به جبران خسارت وارده طبق بند 8 ،به یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 1 تـا 10) بـه جـز بنـد 6 ( محکوم میشود. 2/4/ب ـ ایراد خسارت به اموال شخصی در صورت شکایت صاحب مال، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت، یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 1 تا 5 اعمال میشود. تبصره : کتمان حقایق در این خصوص، در صورتی که اطلاع مسـؤولان دانشـگاه از آن مـی توانسـته مـانع از ایـراد خسـارت گـردد مشمول احکام فوق است. ج ـ رسیدگی به تخلفات سیاسی 1/ج ـ دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان از روي عمد نسبت به خود یا گروههاي محارب یا مفسد یا افراد وابسته بـه آنها. متخلف، به یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 1 تا 5 محکوم میشود. در صورتی که تخلف منجر بـه انتفـاع گروههـاي مـذکور گردد مجازات به بندهاي 9 تا 14 قابل تشدید است. 2/ج ـ عضویت در گروههاي محارب یا مفاسد یا ملحد یا هواداري و انجام دادن هر عملی به نفع آنها. 1/2/ج ـ عضویت یا هواداري از گروههاي غیرقانونی منحله (گروههایی که به موجب احکام قضایی فعالیت آنها ممنوع شده باشد). متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محکوم میشود. 2/2/ج ـ انجام اعمالی که به نفع گروههاي غیرقانونی منحله باشد. مجازات متخلف از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 8 تا 14 تعیین میشود. 3/ج ـ فعالیت و تبلیغ به نفع گروهها و مکاتب الحادي و غیرقانونی متخلف به یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 1 تا 5 محکوم میشود. در صورتی که فعالیت به نفع گروههـاي محـارب و معانـد نظام جمهوري اسلامی ایران باشد، متخلف به یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 9 تا 14 محکوم میشـود و در صـورت محکومیـت متخلف در مراجع قضایی مجازات تا بند 20 قابل تشدید است. 4/ج ـ توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوري اسلامی (مانند فحاشی و استعمال الفـاظ رکیک بطور شفاهی یا کتبی از طریق شعار نویسی، پخش اعلامیه و …) متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي 1 تا 8) به جز بند 6 (محکوم میشود. در صورتی که ارتکاب عمل به صورت جمعی و به قصد ایجاد بلوا و آشوب صورت گیرد و یا مکرراً و بدون توجـه بـه تنبیهـات قبلـی واقع شود مجازات میتواند به بندهاي 9 تا 13 تشدید شود. 5/ج ـ ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه مجازات متخلف، از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 3 تا 13) به جز بند 6 (تعیین میشود. ˽ اگـــر بلـــوا در جهـــت ضـــربه زدن بـــه ارکـــان نظـــام و بـــا همـــاهنگی و برنامـــه ریـــزي قبلـــی یـــا هـــدایت از گروههاي غیرقانونی خارج از دانشگاه باشد، در صورت محکومیت در مراجع قضایی مجازات میتواند به یکی از بندهاي 14 تا 20 تشدید شود. د ـ رسیدگی به تخلفات اخلاقی 1/د ـ استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع اینگونه مواد. 1/1/د ـ استفاده از مواد مخدر متخلف، به یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 4 تا 10) به جز بند 6 (محکوم میشود. 2/1/د ـ اعتیاد به مواد مخدر متخلف، به یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 8 تا 16 محکوم میشود. 3/1/د ـ نگهداري، خرید و فروش یا توزیع مواد مخدر متخلف به یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 8 تا 13 محکوم میشود و در صورت محکومیـت در مراجـع قضـایی مجـازات وي میتواند به یکی از موارد مندرج در بندهاي 14 تا 20 تشدید شود. 4/1/د ـ تشکیل جلسه یا همکاري براي استعمال مواد مخدر مختلف، در صورت استفاده از اماکن وابسته به دانشگاه به یکی از بندهاي 8 تا 16 و در صورت محکومیت در مراجع قضایی به یکـی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 11 تا 20 محکوم میشود. 5/1/د ـ استفاده از مشروبات الکلی متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 یا 7 محکوم میشود. اگر تخلف در اماکن وابسته به دانشگاه رخ داده و آثار سوء عمومی داشته باشد و یا در صورت محکومیت در مراجع قضایی تنبیه وي میتواند به مجازاتهاي مندرج در بندهاي 13 تا 20 تشدید شود. 6/1/د ـ خرید و فروش و توزیع مشروبات الکلی متخلف به یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 8 تا 12 محکوم میشود. در صورتی که از امـاکن وابسـته بـه دانشـگاه بـراي ایـن منظور بهرهبرداري شده باشد تنبیه وي تا بند 16 قابل تشدید است. همچنـین در صـورت محکومیـت در مراجـع قضـایی مجـازات وي میتواند به موارد مندرج در بندهاي 13 تا 20 تشدید شود. 7/1/د ـ تشکیل جلسه جهت استفاده از مشروبات الکلی متخلف، در صورت محکومیت در مراجع قضایی به یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 11 تا 19 محکوم میشود. 8/1/د ـ استفاده از ابزار قمار متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي 1 تا 4 محکوم میشود. 9/1/د ـ ترویج و توزیع ابزار قمار متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 و یا 7 محکوم میشود. 2/د ـ استفاده از نوارهاي و یدیویی یا صوتی یا لوحههاي رایانهاي مستهجن یا مداخله در خرید و فروش یـا تکثیـر و توزیع این گونه وسایل. 1/2/د ـ استفاده از فرآورده هاي صوتی و تصویري غیر مجاز، عکس، فـیلم یـا لوحـه هـاي رایانـه اي حـاوي تصـاویر مستهجن. متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 و یا 7 محکوم میشود. 2/2/د ـ مداخله در خرید و فروش، تکثیر یا توزیع فرآوردههاي فوق متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي 4 تا 10) به جز بند 6 (محکوم میشود. 3/د ـ عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 و در صورت اصرار و تکرار، متناسـب بـا عـرف حـاکم بـر محـیط بـه یکـی از تنبیهات بندهاي 7 تا 9 محکوم میشود. 4/د ـ استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکسهاي مستهجن و یا آلات لهو و لعب 1/4/د استفاده از کتب، مجلات،عکسهاي مستهجن و یا آلات لهو و لعب متخلف، به یکی از تنبیهات بندهاي 1 تا 5 و یا 7 محکوم میشود. 2/4/د ـ توزیع یا تکثیر کتب، مجلات،عکسهاي مستهجن و یا آلات لهو و لعب مجازات متخلف از بندهاي 3 تا 10) به جز بند 6 (تعیین میشود. 5/د ـ عدم رعایت شئونات دانشجویی ˾ 1/5/د ـ ارتکاب اعمال یا رفتاري که خ لاف منزلت دانشجویی محسوب میشود (مانند عدم رعایـت حقـوق دیگـران، پرخاشگري، ایجاد درگیري و …) متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي 1 تا 4 محکوم میشود. 2/5/د ـ عدم رعایت موازین قطعی شرعی در ارتباط با نامحرم متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي 1 تا 4 و در صورت تکرار، تا بند 9) به جز بند 6 (محکوم میشود. 3/5/د ـ ایجاد مزاحمت در صورت وجود شاکی خصوصی، متخلف به یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 1 تا 5 محکوم میشود. 6/د ـ داشتن رابطه نامشروع در صــــورتی کــــه تخلــــف آثــــار علنــــی و مشــــهود داشــــته باشــــد متخلــــف بــــه یکــــی از تنب یهــــات منــــدرج در بندهاي 4 تا 10) به جز بند 6 (محکوم میشود و در صورت محکومیت در مراجع قضایی مجـازات وي بـه بنـدهاي 11 تـا 15 قابـل تشدید است. 7/د ـ تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع 1/7/د ـ شرکت در جلسه نامشروع متخلف به یکی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 1 تا 9) به جز بند 6 (و در صورت محکومیت در مراجع قضایی به مجازاتی از بنـد 9 تا 15 محکوم میشود. 2/7/د ـ تشکیل جلسات نامشروع یا همکاري در تشکیل جلسه نامشروع مجازات متخلف از بین مجازاتهاي مندرج در بندهاي 7 تا 14 تعیین میشود و در صورت محکومیت در مراجع قضایی مجـازات تـا موارد مندرج در بندهاي 15 تا 18 قابل تشدید است. 8/د ـ انجام عمل منافی عفت مجازات متخلف از بین مجازاتهاي منـدرج در بنـدهاي 5 تـا 10) بـه جـز بنـد 6 (و در صـورت محکومیـت در مراجـع قضـایی از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 11 تا 20 تعیین میشود. نحوه رسیدگی و صدور احکام 1 ـ کمیتههاي انضباطی بدوي میتوانند به کلیه گزارشهاي رسیده در مورد دانشجویان از سـوي هـر یـک از اشـخاص حقیقـی یـا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر نمایند. تبصـــره 1 :رســـیدگی بـــه گـــزارش هـــاي رســـیده از طریـــق اشـــخاص ح قیقـــی یـــا حقـــوقی در خصـــوص تخلفـــات آموزشی و اداري منوط به تایید کتبی معاونت آموزشی یـا اداري و مـالی واحـد و رسـیدگی بـه تخلفـات سیاسـی ضـمن همـاهنگی بـا مسؤولین ذیربط معاونت دانشجویی میباشد. تبصـــره 2 :کمیتـــه انضـــباطی واحـــد مجـــاز بـــه رســـیدگی بـــه تخلفـــاتی کـــه در مقطـــع تحصـــیلی قبلـــی د انشـــجو در دانشگاه دیگر صورت گرفته باشد، نیست و موضوع باید به کمیته انضباطی ارجاع شود. تبصره 3 :با توجه به اینکه انتظام امور داخلی در محیط واحد دانشگاهی با مسؤولیتهاي معین انجـام مـی پـذیرد، طبـق تبصـره 2 ماده 7 آییننامه انضباطی دانشجویان تأکید میشود در صورتی که تخلف نیاز به رسیدگی در مراجـع قـانونی خـارج از دانشـگاه داشـته باشد موضوع تنها باید از طریق کمیته انضباطی به مراجع ذیربط انعکاس یافته و در آنجا پیگیري شود. رییس واحـد دانشـگاهی موظـف اســت ایــن موضــوع را بــه کلیــه قســمت هــا جهــت اطــلاع و اقــدام ابــلاغ نمایــد . بــدیهی اســت هرگو نــه اقــدام از ســوي اشخاص حقیقی یا حقوقی دانشگاه که بر خلاف این تبصره باشد خود تخلف اداري محسوب گردیده و قابل پیگیري خواهد بود. تبصره 4 :صدور احکام انضباطی در خصوص دانشجویان تنها از طریق کمیتههاي انضباطی صورت میگیرد و سـایر نهادهـا جـز در مقام اجراي احکام صادر شده از سوي کمیتههاي انضباطی مجاز به صدور یا اجراي مفاد هیچ یک از تنبیهات انضباطی نمیباشند. تبصره 5 :براساس تعلیمات اسلامی و اصول قانونی امنیت و مصونیت شهروندان و منع تجسـس (اصـول 22 و 25 قـانون اساسـی )، اعضاء و کارکنان کمیته انضباطی مجاز به تجسس در زندگی خصوصی دانشجویان نبوده و موظفنـد کلیـه اطلاعـات مربـوط بـه تخلـف دانشجو را محرمانه تلقی نموده و از افشاي آن (به جز در موارد ذکر شده در آییننامه انضـباطی بـا رعایـت مصـالح دانشـجو ) خـودداري نمایند. 2 ـ کمیتههاي انضباطی دانشجویان پس از ابلاغ و تفهیم کتبی یا شفاهی موارد تخلف طبق ماده 3 آییننامه به دانشـجو و پـیش از صدور حکم، در صورت دسترسی به دانشجو از وي مصاحبه حضوري به عمل آورده و دفاعیات دانشجو را مورد توجه قرار دهند. تبصره : انجام امور لازم جهت طرح موضوع تخلف در جلسات کمیتههاي انضباطی از قبیل تدوین مستندات، ابـلاغ و تفهـ یم مـوارد تخلفی، مصاحبه حضوري و مانند آن به عهده دبیر کمیته است. ˿ 3 ـ در صورت درخواست دانشجو جهت دفاع حضوري در جلسه کمیته، دبیر کمیته انضباطی موظف است که از وي براي حضـور در جلسه کمیته بدوي دعوت بعمل آورد و متناسب با موضوع مورد رسیدگی براي دفاع از خود به وي فرصت دهد. در صورت عـدم حضـور دانشجو کمیته انضباطی میتواند در غیاب دانشجو به پرونده رسیدگی نماید. تبصره: در هر حال صدور حکم تنبیهی بدون حضور دانشجو صورت میگیرد. 4 ـ جلسات کمیته انضباطی بدوي حسب موضوع هر دو هفته یک بار و جلسات کمیتـه انضـباطی تجدیـدنظر دانشـگاه د ر صـورت وجود موارد انضباطی حداقل هر ماه یک بار تشکیل میگردند. بدیهی است در موارد اضطراري و بنـا بـه ضـرورت روسـاي کمیتـه هـاي انضباطی باید نسبت به تشکیل جلسات فوقالعاده کمیته انضباطی اقدام نمایند. 5 ـ جلسات کمیته انضباطی بدوي و تجدید نظر دانشگاه میبایست داراي صورتجلسه بوده و صورتجلسه به امضاي اعضاي حاضر در جلسه رسانیده شود. 6 ـ کمیتـــه انضـــباطی تجدیـــدنظر دانشـــگاه تنهـــا مرجـــع مجـــاز بـــراي ارســـال پرونـــده تخلـــف دانشـــجویان بـــه کمیتـــه مرکـــزي انضـــباطی جهـــت رســـیدگی مـــی باشـــد و در اینگونـــه مـــوارد ضـــرورت دارد صورتجلســـه کمیتـــه انضباطی تجدیدنظر که به امضاي حاضران رسیده و حاوي درخواست رسیدگی با پیشنهاد مشخص میباشـد بـه همـراه سـوابق لازم بـه کمیته مرکزي ارسال میگردد. بدیهی است کمیته مرکزي به پروندههاي ارسالی از سوي دانشگاه که فاقد صورتجلسه کمیته انضباطی تجدیـدنظر دانشـگاه باشـند رسیدگی نخواهند نمود. 7 ـ کمیتههاي انضباطی دانشگاه باید احکام صادره را حداکثر تا یک ماه پس از صدور توسط رییس یـا دبیـر کمیتـه بـه دانشـجوي متخلف ابلاغ نموده و رسید دریافت کنند. 8 ـ علاوه بر احکام صادره، کلیه مکاتبات کمیتههاي انضباطی بدوي و تجدیدنظر دانشگاه با کمیته مرکزي انضباطی و دیگر مراجـع خارج از دانشگاه باید با امضاي معاون دانشجویی دانشگاه و یا در صورت لزوم با امضاي رییس واحد دانشگاهی باشد. 9 ـ کمیته انضباطی واحد موظف است حداکثر یکماه پس از صدور حکم قطعی مراتـب را بـه صـورت مکتـوب بـه کمیتـه مرکـزي انضباطی ارسال دارد. بدیهی است نظر و حکم کمیته مرکزي انضباطی در موضوع احکام صادره لازم الاتباع است. 10 ـ در صورتی که طولانی شدن رسیدگی به پرونده منجر به متضرر شدن دانشجو شود، واحد دانشگاهی باید به نحوي کـه منـافی مصالح کلی دانشگاه و سایر دانشجویان نباشد در جبران آن اقدام نماید. تبصره 1 : اگر به دستور رییس واحد دانشگاهی و یا به واسطه طولانی شدن رسیدگی به پرونده (بدون مجوز آییننامـه اي) دانشـجو از شرکت در امتحانات پایان نیمسال محروم شده باشد و حکم انضباطی صادر شده حاوي تنبیهی کمتر از محرومیت یک نیمسال باشـد از دانشجو امتحان مجدد گرفته میشود. در هر حال زمان رسیدگی به پرونده عملاً نمیبایست موجب افزایش محکومیت دانشجو گردد. تبصره 2 : در صورتی که حکم قطعی مبنی بر یکی از بندهاي 9 تا 18 ماده 4 مقـارن بـا ایـام برگـزاري امتحانـات پایـان نیمسـال تحصیلی صادر شده باشد، زمان اجراي حکم به نیمسال تحصیلی بعد از آن موکول میگردد. 11 ـ کمیتههاي انضباطی واحدها موظف به اجراي احکام کمیته مرکزي انضباطی بوده و میبایست نتیجه اقـدامات خـود را در ایـن خصوص حداکثر یکماه پس از دریافت حکم به کمیته مرکزي انضباطی اعلام نمایند. در غیر اینصورت به استناد مفاد آییننامه انضباطی برحسب مورد رییس یا دبیر کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه پاسخگوي عدم اجراي حکم کمیته مرکزي انضباطی خواهند بود. 12 ـ رونوشت احکام کمیته مرکزي انضباطی که حاوي محرومیت دانشجو از تحصیل، از یکسال تا 5 سال میباشد، بایـد بـه هیـأت مرکزي گزینش دانشجو و مرکز آزمون ارسال گردد و هیأت و مرکز مذکور موظفند نسبت به اعمال محرومیت فوق اقدام نمایند. نحوه اعتراض دانشجو به آراي صادره و تخفیف یا تشدید احکام برخی از موارد مندرج در ماده 8 آییننامه انضباطی به شرح زیر تدوین و تبیین میشوند: 1 ـ تجدیدنظر در احکام صادره توسط کمیته انضباطی بدوي دانشگاه مطابق روش زیر صورت میگیرد: تجدیـــدنظر در احکـــام اولیـــه بنـــدهاي 1 تـــا 4 مـــاده 4 آیـــیننامـــه پـــس از وصـــول اعتـــراض در موعـــد مقـــرر (10 روز اداري از تاریخ رویت حکم) به عهده کمیته انضباطی بدوي است. تجدید نظر در احکام اولیه بندهاي 5 به بعد پس از وصول اعتراض در موعد مقرر (10 روز اداري از تـاریخ رویـت حکـم ) بـه عهـده کمیته انضباطی تجدیدنظر است. 2 ـ کمیتههاي انضباطی واحد و کمیته مرکزي موظفند پس از ملاحظه دفاعیه دانشجو، حداکثر ظرف یک ماه حکـم قطعـی صـادر کند. در صورتی که صدور حکم قطعی متوقف به حصول مدارك یا انجام تحقیقات باشد که به نفع دانشجو تلقی میشوند. مهلت مذکور میتواند تا تکمیل پرونده به تعویق درآید. 3 ـ در صورتی که دانشجو از اعلام رویت حکم اولیه استنکاف نماید یا در مهلت مقرر نسبت به حکـم اولیـه اعتـراض ننمایـد حکـم اولیه عیناً قطعی محسوب میشود. ̀ تبصره : رییس واحد میتواند بنا به تشخیص و در صورت صدور حکم اولیـه و عـدم اعتـراض دانشـجو در مهلـت مقـرر نسـبت بـه تجدیدنظر با هدف رعایت حقوق دانشجو اقدام نماید. 4 ـ تمرد دانشجو از پذیرش و اجراي حکم و دستوراتی که کمیته انضباطی صادر میکند یـا تکـرار تخلفـی کـه در ایـن آیـین نامـه پیشبینی نشده است. میتواند موجب اعمال مجدد تنبیه و یا یک تا دو درجه تشدید تنبیه براساس ترتیب تنبیهات منـدرج در مـاده 4 اعمال شود. تبصره : اعمال مجدد مجازاتهاي موضوع بندهاي 9 تا 12 ماده 4 در مورد یک تخلف، یا تشدید مجازات به بنـدهاي 13 تـا 20 از این ماده به پیشنهاد واحد دانشگاهی و تایید کمیته مرکزي انضباطی صورت میگیرد. 5 ـ کمیتههاي انضباطی بدوي یا تجدیدنظر میتوانند بدواً یا پس از صدور حکم قطعی نسبت به تعلیق احکام خود اقدام کنند. 6 ـ در صورت تنبه و اصلاح رفتار دانشجوي متخلف پس از طی مراحل تجدیدنظر و صـدور حکـم قطعـی ریـیس واحـد دانشـگاهی میتواند بنا به تشخیص از کمیته مرکزي انضباطی درخواست تخفیف در حکم صادره را نماید. 7 ـ بنا به درخواست دانشجو و تشخیص کمیته تجدید نظر دانشگاه: کمیته انضباطی دانشگاه میتواند در پایان تحصـیل نسـبت بـه امحاء آثار تنبیهات مندرج در بندهاي 4 تا 10 ماده 4 اقدام نماید. در مورد تنبیهات بندهاي 11 به بعد: در صورت درخواست دانشـجو و موافقت کمیته تجدیدنظر دانشگاه، کمیته مرکزي میتواند نسبت به امحاء آثار حکم از پرونده دانشجو موافقت نماید. تبصره : امحاء اثر احکام تعلیقی نیاز به موافقت کمیته مرکزي ندارد. سایر موارد 1 ـ رسیدگی به درخواست انصراف، میهمانی یا انتقالی آن دسته از دانشجویان که پرونده تخلفشـان در کمیتـه انضـباطی واحـد یـا کمیته مرکزي انضباطی در دست رسیدگی میباشد یا اجراي احکام انضباطی صادر شده در خصوص آنان به انجام نرسیده اسـت، منـوط به موافقت و اعلام نظر قطعی آن کمیتهها است. 2 ـ رسیدگی به تخلفات دانشجویان بورسیه نیروهاي مسلح که در دانشگاه به تحصیل مشـغول مـی باشـند حسـب مـورد بـه عهـده کمیتههاي انضباطی دانشجویان میباشد. 3 ـ در صورتی که دانشجویی طبق نظر کمیته مرکزي انضباطی به تغییر محل تحصیل محکوم شده باشد دانشگاه مقصد موظف بـه پذیرش دانشجو میباشد. تبصره : در مورد رسیدگی به تخلفات دانشجویان دانشگاههاي وابسته به دستگاهها از مقررات و ضـوابط داخلـی آن دانشـگاهها کـه هنگام ثبتنام از دانشجو براي وي تعیین میشوند، در صورتی که آییننامه انضباطی دانشـجویان بـا آن مقـررات تعـارض داشـته باشـد موضوع براي هرگونه اتخاذ تصمیم به کمیته مرکزي انضباطی ارجاع میگردد. ماده 4 ـ تنبیهات الف) تنبیهاتی که به حکم کمیتههاي انضباطی بدوي یا کمیتههاي مرکزي انضباطی نسبت بـه دانشـجویان مـی توانـد اعمـال شـود عبارتند از: 1 ـ احضار و اخطار شفاهی 2 ـ تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو 3 ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو 4 ـ تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو 5 ـ توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو 6 ـ دادن نمره 25/0 در درس مورد نظر که تقلب در آن صورت گرفته است. تبصره 1 : چنانچه دانشجو براي دومین مرتبه تقلب کند علاوه بر نمره صفر یک نیم سال از ادامـه تحصـیل محـروم خواهـد شـد و بـــــــراي ســـــــومین بـــــــار حـــــــق ادامـــــــه تحصـــــــیل از دانشـــــــجو ســـــــلب شـــــــده و در صـــــــورت استفاده از معافیت تحصیلی مراتب به دبیرخانه کمیته انضباطی مرکزي اعلام تا پس از بررسی، نسبت به معرفی دانشجو به اداره وظیفـه عمومی اقدام گردد. تبصره 2 : در تقلب به صورت جایگزین فردي به جاي فرد دیگر، بـراي اولـین مرتبـه نمـره درس مربوطـه 25/0 و اگـر هـر دو نفـر دانشجو باشند هر یک براي یک نیم سال از ادامه تحصیل محروم خواهند شد و براي دومین مرتبه ضـمن نمـره صـفر دانشـجو از ادامـه تحصیل محروم و در صورت استفاده از معافیت تحصیلی مراتب به دبیرخانه کمیته انضباطی مرکزي اعلام تا پس از بررسـی، نسـبت بـه معرفی دانشجو به اداره وظیفه عمومی اقدام گردد. 7 ـ محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه (از قبیل وام، خوابگاه و …) 8 ـ دریافت خسارت از دانشجو در مواردي که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان به دانشگاه یا بیتالمال شده باشد. 9 ـ منبع موقت از تحصیل به مدت یک نیم سال بدون احتساب سنوات. ́ 10 ـ منع موقت از تحصیل به مدت یک نیم سال با احتساب سنوات. 11 ـ منع موقت از تحصیل به مدت دو نیم سال تحصیلی (با احتساب یا بدون احتساب سنوات) تبصره : چنانچه پس از اجراي حکم کمیته انضباطی و در طول مدت تحصیل دانشجو احتساب سنوات محرومیت از تحصـیل، مـانع از فارغالتحصیل شدن دانشجو شود و دانشجو متعذر به عذر موجه شود، کمیته تجدیدنظر پس از ارائه دلایـل و مـدارك تعـذر از سـوي دانشجو و بررسی بنا به تشخیص میتواند اقدام به تبدیل حکم به عدم احتساب کند. ب) تنبیهاتی که فقط با حکم کمیتههاي مرکزي انضباطی نسبت به دانشجو میتواند اعمال شود. 12 ـ تغییر محل تحصیل دانشجو (همراه با تغییر رشته تحصیلی در صورت لزوم). 13 ـ تبدیل دوره و یا تقلیل مقطع تحصیلی دانشجو در صورت داشتن شرایط. 14 ـ منع موقت از تحصیل به مدت سه نیم سال بدون احتساب سنوات. 15 ـ منع موقت از تحصیل به مدت سه نیم سال با احتساب سنوات. 16 ـ منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیم سال بدون احتساب سنوات. 17 ـ منبع موقت از تحصیل به مدت چهار نیم سال با احتساب سنوات. 18 ـ اخراج دانشجو از واحد دانشگاهی با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودي براي سایر واحدهاي دانشـگاهی پـس از خاتمـه خدمت مشمولین. تبصره : دانشجویان غیر مشمولی که در رابطه با بند فوقالذکر اخراج میشوند پس از گذشت مدت دو سـال از تـاریخ اخـراج حـق شرکت مجدد در آزمون ورودي دانشگاه را خواهند داشت. 19 ـ محرومیت از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی و معرفی مشمولین به اداره وظیفه عمومی. 20 ـ محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیرانتفاعی. تبصره 1 : در موارد ضروري بنا به تشخیص، کمیته انضباطی دانشجویی میتواند حکم به صورت ترکیبی صادر کند (ترکیبی از 2 یا چند بند ماده 4.( تبصره 2 : رییس واحد دانشگاهی میتواند تا زمان رسیدگی به بررسی پرونده دانشجو متخلف در کمیتـه انضـباطی بـدوي از ورود به واحد دانشگاهی یا مؤسسه آموزشی جلوگیري نماید. مشروط براینکه مدت رسیدگی به پرونده دانشجو از یک مـاه تجـاو ز نکنـد (در صورت تلاقی ایام ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه با امتحانات پایان نیم سال دانشجو میتواند با اجازه رییس واحـد یـا مؤسسـه آموزشی مربوط در امتحانات پایان ترم شرکت کند). تبصـــره 3 : در مـــواردي کـــه دانشـــجوي ســـایر دانشـــگاهها و موسســـات آمـــوزش عـــالی و یـــا فـــرد دیگـــر ي بـــه جـــاي دانشـــجوي متخلـــف در جلســـه امتحـــان شـــرکت نمـــوده باشـــد دانشـــجو و یـــا فـــرد یـــاد شـــده توســـط ریـــیس واحد دانشگاهی حسب مورد به مراجع ذیصلاح دانشگاهی مربوط و یا مراجع ذیصلاح قضایی معرفی خواهد شد تا طبـق مقـررات مـورد تعقیب قرار گیرد. ماده 5 ـ کمیتههاي انضباطی و حدود اختیارات آنها به منظور رسیدگی به تخلفات و جرایم دانشجویی سه کمیته انضباطی در دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر تشکیل میگردد: الف) کمیته انضباطی دانشجویی بدوي. ب) کمیته انضباطی دانشجویی تجدیدنظر. ج) کمیته مرکزي انضباطی دانشجویی. ماده 6 ـ ترکیب اعضاء کمیتههاي انضباطی دانشجویی و چگونگی انتخاب آنها الف) اعضاء کمیته انضباطی دانشجوي بدوي به شرح زیر میباشد: ـ معاون دانشجویی (یا آموزشی، دانشجویی) واحد دانشگاهی بعنوان رییس کمیته انضباطی دانشجویی بدوي. ـ مسؤول فرهنگ اسلامی در واحدهاي کوچک و متوسط و رییس دفتر فرهنگ اسلامی در واحدهاي بزرگ و بسیار بزرگ و جامع. ـ دو نفر عضو هیأت علمی واحد دانشگاهی به انتخاب رییس واحد دانشگاهی (ترجیحاً متاهل و از رشته حقوق باشند). ـ یک نفر دانشجوي واحد دانشگاهی به انتخاب رییس واحد دانشگاهی. ـ کلیه اعضاي کمیتههاي انضباطی که با شخصیت حقیقی به عضویت این نهاد انتخاب میشـوند بایـد در تقـوي و اسـتقلال نظـر از حسن شهرت برخوردار بوده، مورد دانشجوي عضو کمیتههاي انضباطی علاوه بر احراز شرایط بالا بایستی واجد شرایط زیر باشد: 1 ـ از نظـــــر تقـــــوي و اخـــــلاق بـــــین دانشـــــجویان حســـــن اشـــــتهار داشـــــته و ترجیحـــــاً متاهـــــل و از دانشجویان دوره کارشناسیارشد یا دکتري باشد. ̂ 2 ـ حداقل نیمی از واحدهاي آموزشی دوره تخصصی خود را گذرانده باشد مگر آنکه مقاطع تحصیلی پیشین خود را در همان واحد به پایان رسانده باشد. 3 ـ در طی مدت تحصیل خود در دانشگاه مشروط نشده و حکم کمیته انضباطی دریافت نکرده باشد. تبصره 1 : اعضاء انتخابی کمیته انضباطی دانشجویی بدوي براي مدت دو سال توسط واحد دانشگاهی انتخاب و منصوب میشـوند و عزل آنان و انتخاب عضو جدید نیز با رییس واحد دانشگاهی خواهد بود. چنانچه هر یک از اعضاي فوق سه جلسه متوالی یا شش جلسـه متناوب غیبت غیر موجه داشته باشند یا به هر دلیل امکان حضـور در جلسـات کمیتـه انضـباطی را بـه مـدت سـه مـاه نداشـته یـا در صورت عدم صلاحیت، رییس کمیته میتواند نسبت به جایگزینی وي با انتخاب فرد جدید اقدام کند موجه و غیـر موجـه بـودن غیبـت اعضاء به عهده رییس کمیته است. تبصره 2 : رییس کمیته میتواند بنا به صلاحدید از افراد مطلع براي شرکت در جلسات کمیته بدون داشتن حق رأي دعوت کند. تبصره 3 : جلسات کمیته با حضور رییس کمیته و حداقل دو عضو صاحب رأي تشکیل میشـود ولـی مصـوبات آن بـا رأي موافـق اکثریت کل اعضاء قابل اجراء میباشد. تبصره 4 : رییس کمیته انضباطی دانشجویی بدوي یک نفر از کارکنان امور دانشجویی واحد دانشگاهی مربـوط را بـه عنـوان دبیـر کمیته انتخاب و مسؤولیت انجام امور دبیرخانه کمیته را به وي ارجاع خواهد نمود. دبیر مذکور با اجازه رییس کمیته میتواند بدون حق رأي در جلسات کمیته شرکت نماید. تبصره 5 : احکام کمیته انضباطی دانشجویی بدوي پس از تایید رییس واحد دانشگاهی با امضاء رییس کمیته ابلاغ میشود. تبصره 6 : در واحدهاي دانشگاهی جامع و بسیار بزرگ، ایجاد کمیتههاي انضباطی دانشجویی بدوي به صورت متعدد و بـر حسـب دانشکدههاي موجود در هر واحد (مشروط بر اینکه ایجاد دانشکدهها برابر ضوابط مربوط به تایید سازمان مرکزي رسیده باشـد ) موکـول به تصمیم رییس واحد مذکور میباشد. در این صورت اعضاء کمیته انضباطی دانشجویی بدوي در هر دانشکده عبارت از رییس دانشـکده مربوط به عنوان رییس کمیته، نماینده رییس دفتر فرهنگ اسلامی در واحد دانشگاهی مربوط، دو نفر از اعضاء هیـأت علمـی دانشـکده، یک نفر دانشجوي دانشکده خواهد بود. ماده 7 کمیته بدوي میتواند نسبت به کلیه جرایم و تخلفات دانشجویی رسیدگی و حکـم صـادر نمایـد ولـی احکـام صـادره در مـورد مجازاتهاي بندهاي 1 تا 10 ماده 4 قطعی و لازمالاجرا میباشد. تبصره 1 : هرگاه دانشجویی در دانشگاه و یا محلهاي دانشجویی و یا در سفرهاي علمی و غیره مرتکب عملـی شـود کـه برحسـب قوانین کشوري مستوجب کیفر باشد، کمیتههاي انضباطی میتوانند ضمن رسیدگی به تخلف در حدود این آییننامه مورد را بـه مراجـع صلاحیتدار قضایی یا اداري مربوط ارجاع دهند. تبصره 2 : هرگاه دانشجویی در خارج از محوطه دانشگاه مرتکب عمل خلافی شود که بنابر قوانین کشوري مستوجب کیفـر باشـد، رسیدگی به جرم ارتکابی طبق قوانین و مقررات جزایـی مربـوط در صـلاحیت مراجـع قضـایی اسـت ولـی ایـن امـر مـانع از رسـیدگی کمیتههاي انضباطی حسب ضوابط مندرج در ماده 3 این آییننامه نخواهد بود. تبصره 3 : نمره دانشجو از اجراي احکام و دستورهایی که کمیته انضباطی صادر میکند یا تکرار تخلف موجب تشدید تنبیه خواهد شد. تبصره 4 : بنا به تشخیص کمیته انضباطی موارد تخلف میتواند به ولی یا سرپرست یا همسر دانشجو نیز اطلاع داده شود. تبصــــره 5 : بــــه تخلفــــات دانشــــجویان مهمــــان و انتقــــالی، کمیتــــه انضــــباطی دانشــــجویی بــــدوي واحــــد دانشگاهی که تخلف در زمان تحصیل دانشجو در آنجا صورت گرفته است رسیدگی خواهد کرد و چنانچه در موقع اجراي حکم دانشـجو در آن واحد نباشد کمیته انضباطی دانشجویی بدوي واحدي که محل تحصیل دانشجو است مکلف به اجراي حکم صادره خواهد شد. ماده 8 در صورت محکومیت دانشجو به یکی از مجازاتهاي بندهاي 11 به بعد ماده 4 دانشجو میتواند از کمیتـه انضـباطی دانشـجویی تجدید نظر پژوهشخواهی کند. ماده 9 کمیته انضباطی دانشجویی تجدیدنظر در سازمان مرکزي دانشگاه تشکیل میگردد و اعضاء آن به قرار زیر میباشند: ـ معاون دانشجویی دانشگاه به عنوان رییس کمیته تجدیدنظر. ـ مدیرکل دفتر خدمات دانشجویی سازمان مرکزي. ـ رییس دفتر گزینش سازمان مرکزي. ـ رییس دفتر فرهنگ اسلامی سازمان مرکزي یا یک نفر روحانی به انتخاب رییس دانشگاه. ـ یک نفر حقوقدان به انتخاب ریاست دانشگاه. تبصره 1 : رییس دانشگاه آزاد اسلامی میتواند اختیارات هیأت تجدیدنظر را به واحدهاي دانشگاهی در سطح جامع و بسیار بـزرگ تفویض نماید که در این صورت ترکیب اعضاء کمیته انضباطی تجدید نظر به شرح زیر خواهد بود. ـ رییس واحد به عنوان رییس کمیته تجدیدنظر. ˺˹ ـ معاون دانشجویی. ـ معاون آموزشی. ـ مسؤول یا رییس دفتر فرهنگ اسلامی واحد دانشگاهی. ـ دو نفر عضو هیأت علمی به پیشنهاد رییس واحد. ـ یک نفر دانشجوي واحد دانشگاهی به پیشنهاد رییس واحد. تبصره 2 : احکام اعضاء موضوع بندهاي پنجم و ششم (اعضاء هیأت علمی و دانشجو) که مبتنی بر سمت نیسـت بـا امضـاء ریـیس واحد دانشگاهی صادر میشود. تبصره 3 :جلسات کمیته تجدیدنظر با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با رأي موافق اکثریـت کـل اعضـاء لازمالاجراء میباشد. تبصره 4 :رییس کمیته میتواند به تشخیص خود در موارد ضروري از افراد مصلح براي شرکت در جلسه کمیته بدون داشتن حـق رأي دعوت کند. تبصره 5 : احکام کمیته تجدیدنظر با امضاء رییس کمیته ابلاغ میشود. تبصره 6 : رییس کمیته تجدیدنظر یک نفر از کارکنان امور دانشجویی واحد دانشگاهی مربوط را به عنوان دبیـر کمیتـه انتخـاب و مسؤولیت انجام امور دبیرخانه کمیته را به وي ارجاع خواهد نمود. دبیر مزبور با اجازه رییس کمیته میتواند بدون حـق رأي در جلسـات کمیته شرکت نماید. ماده 10 در صورت احتمال تصحیح رفتار، عدم تکرار تخلف، کمیته انضباطی دانشجویی (اعم از بدوي و تجدیدنظر) بنا به تشخیص خود میتواند اجراي تمام یا بخشی از حکم را پس از اخذ تعهد به حالت تعلیق درآورد و در صورت تکرار هـر نـوع تخلـف، عـلاوه بـر اعمـال مجازات جرم جدید، حکم تعلیقی هم به اجراء در خواهد آمد. استفاده از این موضوع در طول مدت تحصیل دانشجو فقط یک بـار مجـ از میباشد و اعتبار اجراي احکام تعلیقی به شرط عدم تکرار تخلف تا پایان تحصیل دانشجو است و در صورت عدم تکـرار تخلـف در طـول مدت تحصیل، سوابق محکومیت از پرونده او خارج خواهد شد. حکم این ماده بر جرایمی از قبیل: اعمال منافی عفت عمومی (زنا و لواط) ـ سرقت مکرر ـ است فاده از سلاح ـ عضویت یا فعالیـت در گروههاي ملحد ، مفسد یا محارب، توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی شمول ندارد. ماده 11 دانشجو میتواند به رأي صادره از کمیته تجدیدنظر در مجازاتهاي موضوع بندهاي 18 و 19 و 20 از ماده 4 اعتراض نماید که در آن صورت پرونده در کمیته انضباطی مرکزي مورد رسیدگی نهایی واقع میشود. ماده 12 به منظور ایجاد هماهنگی و اجراي عدالت در صدور احکام انضباطی در حالتهاي مختلـف اخـراج دانشـجو از دانشـگاه کمیتـه مرکزي انضباطی دانشجویی در سازمان مرکزي با ترکیب زیر و با حکم رییس دانشگاه تشکیل میشود. ـ معاون دانشجویی دانشگاه به عنوان رییس کمیته. ـ معاون آموزشی. ـ معاون فرهنگی. ـ رییس دفتر گزینش. ـ مدیرکل امور حقوقی ـ یک نفر روحانی به انتخاب رییس دانشگاه. ـ یک نفر عضو هیأت علمی به انتخاب رییس دانشگاه. تبصره 1 : در صورتی که دانشگاه براي مدتی فاقد یک از مسؤولین ماده 12 باشد، رییس دانشگاه میتواند فرد دیگري را تا اشـتغال مسؤول به جاي او منصوب نمایند. تبصره 2 : آراء کمیته مرکزي انضباطی توسط رییس کمیته به واحد دانشگاهی و در صورت لزوم به دانشجوي خاطی ابـلاغ خواهـد شد. تبصره 3 : رییس کمیته مرکزي انضباطی یک نفر از کارکنان امور دانشجویی سازمان مرکزي دانشـگاه را بـه عنـوان دبیـر کمیتـه انتخاب و مسؤولیت انجام امور دبیرخانه کمیته را به وي ارجاع خواهد نمود. دبیر مزبور با اجازه رییس کمیته میتواند حق رأي در جلسات کمیته شرکت نماید. ماده 13 نحوه اعتراض دانشجو به آراء صادره از کمیته انضباطی دانشجویی به قرار زیر است: الف) در مورد احکامی که کمیته انضباطی دانشجویی بدوي یا تجدیدنظر صادر میکند (موضوع ماده 11 (دانشـجو مـی توانـد ظـرف مدت 10 روز اداري از تاریخ رؤیت حکم اولیه ، اعتراض خود را از طریق واحد دانشگاهی ذیربط بـه کمیتـه انضـباطی دانشـجو یی بـالاتر تسلیم کند تا مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. ˺˺ ب) دانشجو میتواند ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ حکم، دفاعیه خود را حسب مورد به کمیته انضباطی دانشجویی تجدیدنظر یـا مرکزي (از طریق کمیته انضباطی واحد دانشگاهی) تسلیم کند. در صورت عدم رسیدگی در موعد مقرر میتوانـد دفاعیـه را بـه کمیتـه بالاتر ارسال دارد. ماده 14 کمیتههاي انضباطی دانشجویی پس از ملاحظه دفاعیه دانشجو، حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام به صدور حکم میکنند. تبصره 1 : تصمیمات کمیتههاي انضباطی تجدیدنظر و مرکزي در سازمان مرکزي قبلاً میبایسـتی جهـت اطـلاع ریاسـت د انشـگاه ارسال شود تا قبل از ابلاغ مراتب به دانشجوي خاطی، چنانچه نظراتی موجود باشد اعلام نمایند. تصمیمات ایـن کمیتـه هـا لازم الاجـراء است. تبصره 2 : احکام صادره از کمیته بدوي و یا تجدیدنظر با کمیته مرکزي به هر شکل ممکـن بایـد تـا یـک مـاه پـس از صـدور بـه دانشجوي متخلف ابلاغ شود. تبصره 3 : در صورتی که دانشجو به دلایل غیر موجه از اعلام رؤیت حکم اولیه استنکاف کند حق اعتراض از وي سلب خواهد شـد (مرجع تشخیص غیر موجه بودن، کمیته انضباطی تجدیدنظر است). ماده 15 ریاست دانشگاه میتواند اجراي احکام صادره از کمیتههاي انضباطی دانشجویی را به صورت موقت و در مـوارد اسـتثنایی بـراي همیشه به حالت تعلیق درآورند. ماده 16 در صورتی که مراجع امنیتی یا قضایی به صلاحیت یا عدم صلاحیت تحصیل دانشجویی بدهند باید مراتب را کتباً با ذکر نوع و میزان تخلف به کمیته انضباطی دانشجویی (بدوي یا تجدیدنظر) ارسال کنند تا کمیته مربوط بر اساس مـوارد ارائـه شـده، در خصـوص ادامه یا عدم یا چگونگی تحصیل دانشجو،تصمیمگیريکند.بههر حال مرجع تشخیص صـلاحیت تحصـیل دانشـجویان کمیتـه انضـباطی است. ماده 17 چنانچه کمیتههاي انضباطی دانشجویی بدوي یا تجدیدنظر در چگونگی اجراي این آییننامه با ابهاماتی مواجـه گردنـد کمیتـه انضباطی دانشجویی مرکزي در هر مورد ارائه طریق خواهد نمود. ماده 18 واحدهاي دانشگاهی موظف هستند همه ماهه فرم فعالیت کمیته انضباطی خود را به دبیرخانه کمیته انضباطی مرکـزي ارسـال نمایند. ماده 19 این آییننامه به استناد مصوبه سیصد و شصت و چهارمین جلسه مورخه 7/9/74 شوراي عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر موافقت با امور انضباطی و گزینش دانشجویی دانشگاه طبق مصوبات هیأت امناي آن دانشگاه و تصـمیم متخـذه در جلسـه هیأت امناي دانشگاه توسط کمیته مربوط بررسی و مورد تایید قرار گرفته و از تاریخ ابلاغ لازمالاجراء میباشد.